Tauotus ennen toimenpidettä

 • Tauon pituudella tarkoitetaan viimeisestä otetusta lääkeannoksesta kulunutta aikaa.
  • Esimerkiksi 12 h tauko tarkoittaa, ettei 2 kertaa päivässä annosteltavan lääkkeen aamuannosta oteta
  • 24 h Marevan-tauko tarkoittaa samoin, ettei leikkauspäivän aamuannosta oteta
 • Mitraalikeinoläppä 
 • Monisairas/raihnas eteisvärinäpotilas (CHA2DS2VASc≥7)
 • Monisairas/raihnas aorttakeinoläppäpotilas 
 • Tuore alle 1 v tromboottinen tapahtuma (aivohalvaus, sydäninfarkti, keuhkoembolia)
 • Laskimotromboosi ja aktiivinen syöpäsairaus

Toimenpideiden jako vuotoriskin mukaan

 

  Mitätön vuotoriski Pieni vuotoriski
Suuri vuotoriski
Eliquis (apiksabaani)  12 h 48 h 72 h
Lixiana (edoksabaani)  12 h 48 h 72 h
Xarelto (rivaroksabaani)  24 h 48 h 72 h
Pradaxa (dabigatraani)  24 h 72 h 96 h

Marevan (varfariini)

Mittaa INR 4 vrk preop  

Mitätön vuotoriski Kaikki muut toimenpiteet
INR > 3.5  48 h 120 h
INR 3-3.5  48 h 96 h
INR 2,5-3  24 h 72 h
INR alle 2,5  24 h 48 h

Toimenpiteiden jako vuotoriskin mukaan

Edellytykset tauotukselle DAPT-hoidossa (trombosyyttien kaksoisesto) 

 • Jos potilaalle on tehty 6 kk kuluessa kajoava sepelvaltimotoimenpide (PCI), konsultoi aina toimenpidekardiologia ennen lääketaukoa
 • Yleisperiaate on, että 1 kk sisään lääkkeitä ei saa tauottaa, jos ahtauma on hoidettu stentillä 
 • Jos sepelvaltimoahtauma on hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) on tauotus yleensä heti mahdollista 
 • Jos DAPT-lääkityksen käyttöperuste on neurologinen, harkinta tapauskohtaisesti. Elektiivinen kirurgia pyritään ajoittamaan > 3 kk tapahtumasta.
  Mitätön vuotoriski Kaikki muut leikkaukset 
Efient (prasugreeli)  24 h 7 vrk
Plavix (klopidogreeli)  24 h 5 vrk
Brilique (tikagrelori)  24 h 5 vrk
ASA 24 h 24 h
Dipyridamoli  24 h 24 h

 

LMWH-valmisteet 

 Lääkeaine 

Tauon pituus 

LMWH (profylaksia-annokset) 

Profylaksia annos: 12 h  

Klexane/Inhixa (enoksapariini) ≤40 mg/vrk 

Innohep (tintsapariini) ≤5000 yks/vrk 

Terapeuttinen annos: 24 h 

Fragmin (daltepariini) ≤5000 yks/vrk