Anestesiologille

Antikoagulanttien tauotus ennen spinaali-/epiduraalipuudutusta

 Lääkeaine

Tauon pituus

LMWH (profylaksia-annokset)
Klexane (enoksapariini) ≤40 mg/vrk

Innohep (tintsapariini) ≤5000 yks/vrk
Fragmin (daltepariini) ≤5000 yks/vrk

Profylaksia annos: 12 h 

Terapeuttinen annos: 24 h

Xarelto (rivaroksabaani)

hoitoannos (15 – 20 mg x 1): 48 h 

profylaksia-annos (10 mg x 1): 24 h 

Eliquis (apiksabaani)

48 h

Lixiana (edoksabaani)

48 h

Pradaxa (dabigatraani)

72 h (3 vrk) jos  normaali munuaisfunktio (eGFR>50)

96h (4 vrk) jos kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (eGFR 30-50)

120h (5 vrk) jos vaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR<30) (kontraindikaatio lääkkeelle)

Marevan (varfariini)

INR spinaali 1.8

INR epiduraali 1.5

.

Antitromboottien tauotus ennen spinaali-/epiduraalipuudutusta

Lääkeaine

Tauon pituus

ASA 

12 h

Dipyridamoli ​(Persantin, Orisantin)

24 h

Klopidogreeli (Plavix)

5 vrk

Prasugreeli (Efient)

7 vrk

Tikagrelori (Brilique)

5 vrk