Seuranta

Seurannan tavoitteet

 • Seurantatarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. sydänsairauden laatu, sen etenemistaipumus, lääkitystarve, liitännäissairaudet ja omahoidon onnistuminen
 • Tavoitteena on arvioida lääkehoidon tehoa, lääkemuutosten ja uusien hoitojen tarpeellisuutta sekä omahoidon onnistumista
 • Alkuvaiheessa kontrolleja tarvitaan useammin
 • Jatkoseuranta määrittyy yksilöllisesti voinnin tai häiriöiden mukaan
 • Säännöllinen seuranta vähentää sairaalahoitojaksoja, siitä aiheutuvaa kuolleisuutta ja kustannuksia
 • Osa seurannasta voidaan toteuttaa etäseurantana (esim. puhelin)

Yksilöllinen hoitosuunnitelma

 • Yksilöllinen hoitosuunnitelma tarkoittaa sitä, että tavoitteet on asetettu ja niitä seuraavat toimenpiteet on suunniteltu yhdessä potilaan (ja tarvittaessa omaisen tai läheisen) kanssa
 • Hoitosuunnitelman päivityksestä, seurannasta ja ylläpidosta vastaa hoitava lääkäri tai muu vastuullinen terveydenhuollon ammattilainen yhdessä potilaan tai tämän omaisen kanssa
 • Hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti
 • Omahoidolla ja sen tuella on merkittävä rooli

Vastuut

 • Seurantavastuu on yhdessä potilaan kanssa sovitulla ammattilaisella tai hoitotaholla, joka on kirjattu hoitosuunnitelmaan.
  • Potilaan seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa ja se voidaan sopia tapahtuvaksi lääkärin ja/tai sairaanhoitajan toteuttamana
 • Hoitovastuu määritellään yksilöllisesti huomioiden paitsi sydämen vajaatoiminnan vaikeusaste, myös muut sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet.
 • Työelämässä olevat sydämen vajaatoimintapotilaat hoidetaan yhteistyössä TTH:n kanssa, ks. Työoteprosessikuvaus
 • Stabiilissa tilanteessa ja monisairaalla potilaalla hoitovastuu on yleensä perusterveydenhuollon tai vanhustenhuollon vastuulla
  • Edellytyksenä on, että hoitosuunnitelma on hyvin tehty
  • perustason ammattilaisilla on helppo mahdollisuus erikoissairaanhoidon konsultaatioon

Vajaatoimintapoliklinikka

 • Vajaatoimintapoliklinikan seurannasta hyötyvät eniten
  • systolisen vajaatoiminnan diagnoosin juuri saaneet potilaat
  • vaikea-asteista vajaatoimintaa sairastavat potilaat tai vaikeista oireista kärsivät potilaat, joilla on toistuvia sairaalahoitojaksoja
  • potilaat, joille voidaan harkita kirurgista- tai laitehoitoa
  • laitehoidossa olevat potilaat
  • harvinaista taustasairautta, esim. sydänsarkoidoosia tai kardiomyopatiaa sairastavat potilaat
  • nuoremmat, työikäiset potilaat, joilla tarvitaan pidempiaikaista seurantaa
 • Vajaatoimintapoliklinikan seurantaan määrätään potilas työviestillä Sydänpoliklinikan hoitajien työlistalle

Sydänpoliklinikka

 • Muut ESH:n seurantaan kuuluvat potilaat seurataan sydänpoliklinikalla
  • kertakäynti ST-nousuinfarktin jälkeen
  • kertakäynti akuutin vajaatoiminnan pahentumisen jälkeen

Hoitajavastaanotto ja etäkontaktit

 • Vajaatoimintahoitajan vastaanotolla toteutetaan intensiivinen potilasohjaus ja tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista
 • Lääkärin vastaanottojen välissä potilaiden seuranta toteutetaan vajaatoimintahoitajan toimesta
 • Pyritään optimaaliseen lääkehoitoon hoitajan toteuttamina lääketitrauksina
 • Kontrollikäynneillä kysytään vajaatoimintaoireita - muista herkkien oireiden epäspesifisyys!
 • Kardiologin konsultaatio ja kaikututkimus ovat aiheelliset, jos hoito ei tehoa tai jos perusdiagnoosi on epäselvä
 • Osa käynneistä toteutuu puhelinkäynteinä
 • Kardiologin sairaalassa määräämää diureettiannosta usein päästään vähentämään tilanteen korjaantuessa.
 • Sydänhoitajan tuki on tärkeä etenkin vaikeaa tautia sairastaville
 • Potilaan seuranta kotihoidossa

Aikataulu

Hoidon alkuvaiheessa / epävakaassa vaiheessa

 • Verikokeita ja puhelinkontaktit tarvittaessa viikoittain
 • Seurantakäynti 1-3 kk sisällä

Vakaassa vaiheessa

 • 6-12 kk välein (kontrollin aikaistaminen, mikäli vointi heikkenee)

Yleislääkärin vastaanotto

 • Vakaata sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat, joille on tehty tarvittavat toimenpiteet ja joiden lääkitys on titrattu maksimaaliseksi
 • Iäkkäät potilaat

Hoitajavastaanotto ja etäkontaktit

 • Sydänpotilaiden hoitoon perehtyneen hoitajan vastaanotolla toteutetaan intensiivinen potilasohjaus ja tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista
 • Pyritään optimaaliseen lääkehoitoon lääkäri-hoitaja työparin toteuttamina lääketitrauksina
 • Osa käynneistä toteutuu puhelinkäynteinä
 • Lääkärin vastaanottojen välissä potilaiden seuranta toteutetaan tarvittaessa hoitajan toimesta

Aikataulu

Hoidon alkuvaiheessa / epävakaassa vaiheessa

 • Verikokeita ja puhelinkontaktit tarvittaessa viikoittain
 • Seurantakäynti 1-3 kk sisällä

Vakaassa vaiheessa

 • 6-12 kk välein (kontrollin aikaistaminen, mikäli vointi heikkenee)

Laboratoriokokeet

 • Karvajaa labrapaketti
  • PVK
  • Na, K, Krea, eGFR
  • Alat
  • proBNP
  • Ferrit ja TfFesat (Rautahoidon tarpeen arvioimiseksi, jos LVEF <45%)
 • Lisätään: lipidit, fp-gluk ja HBA1c sepelvaltimotautia ja DM2 sairastavilla
 • Karsarko labrapaketti
  • Edellisten lisäksi 
  • TnT
  • Ca-ion
  • hs-CRP
  • proBNP
  • D-25
  • fp-Gluk
  • HbA1c
 • Amiodaronihoitoa saavilla:
  • EKG, S-TSH, T4V, S-ALAT, lipidit, krea,k,na (3-6 kk välein)
  • Spirometria, diffuusiokapasiteetti, THX-rtg vuosittain
  • Silmätutkimus oireisille

EKG

 • Aina otettava lääkärin kontrollikäynneille
 • Lisäksi aina päivystyksellisesti, jos vaikea rytmihäiriö, synkopee tai rintakipuoireita

Keuhkokuva

 • Tarpeen mukaan epäiltäessä kongestiota tai keuhkoinfektiota

Sydämen ultraäänitutkimus

 • Tehdään aina erikoissairaanhoidon lääkärin vastaanotolla
 • Oireiston vaikeutuessa tuntemattomasta syystä
 • Ilmaantuu uusi sivuääni
 • Harkitaan hoidon tehostamista (ICD, vajaatoimintatahdistin, ARNI)

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *